Daito Links
Daito
Daito
  Bedrijfsprofiel   Security   Recherche   Opleidingen   Risk Management   Nieuws   Contact  RECHERCHE
DAITO heeft een jarenlange ervaring in het onderzoeken van onregelmatigheden en strafbare gedragingen binnen een diversiteit van ondernemingen en instellingen. Deze recherchediensten, in Nederland particuliere onderzoeken genoemd, verrichten wij voornamelijk voor bedrijven welke geconfronteerd worden met onregelmatigheden en/of bij wet strafbaar gestelde gedragingen. In die gevallen verrichten wij onze diensten bij vermoedens van;

■  Diefstal
■  Verduistering
■  Fraude
  Onrechtmatig ziekteverzuim
  Concurrentiebeding
■  Bedreiging
  Onregelmatigheden
  Misbruik bedrijfsmiddelen
  Etc.

Onze recherchediensten worden verricht op een commerciële basis en richten zich op feitenonderzoek of waarheidsvinding.  Wij verzamelen en analyseren hiertoe gegevens en gebruiken, indien van toepassing, technische hulpmiddelen zoals camerasystemen en/of GPRS. DAITO is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid als Particulier Onderzoeksbureau toegelaten onder vergunning nummer POB 1096. 

Bij sommige ondernemingen echter heerst er nog steeds een grote weerstand om gebruik te maken van de diensten van een particulier recherchebureau. Dit blijkt vaak gerelateerd te zijn aan onbekendheid of misleiding door de diverse televisieseries. Het is daarom goed om de procedure hierin voor u duidelijk te beschrijven. 

   

  Intakegesprek
Indien er binnen uw bedrijf of organisatie rechtvaardige verdenkingen zijn gerezen betreffende onregelmatigheden of strafbare gedragingen neemt u contact met ons op. Dit kan telefonisch of door gebruikmaking van het contactformulier elders op deze website. Gedurende het intakegesprek wordt de zaak inhoudelijk met elkaar besproken zodat bezien kan worden welke onderzoeksmogelijkheden door ons kunnen worden geactiveerd. Dit intakegesprek is kosteloos.

  Plan van Aanpak
Naar aanleiding van het intakegesprek maken wij vervolgens een Plan van Aanpak. Hierin wordt de situatie en probleemstelling helder beschreven en doen wij opgave van de wijze waarop wij de zaak zullen aanpakken, geheel voorzien van in te zetten onderzoeksmiddelen en daarbij behorende tarifering, compleet met een daaruit voortvloeiende investeringsbegroting. 

  Rapportage
Indien het onderzoek is afgesloten maken wij een rapport op met vermelding van alle relevante zaken, afgenomen verklaringen en bevindingen. Dit rapport vormt de basis van een mogelijke rechtsgang, omdat niet zelden is gebleken dat de resultaten van een door ons ingesteld onderzoek kan leiden tot een ontslag of ontbinding van een of meerdere arbeidsovereenkomsten. Dit rapport is dan ook uitsluitend bedoeld voor opdrachtgever of diens raadsman, welke zich verbindt tot een discreet gebruik daarvan. 

  Nabespreking van de opdracht
Indien het onderzoek is afgerond vindt met u een nabespreking plaats van de opdracht en de door ons gedane constateringen. Zo mogelijk doen wij hierbij natuurlijk aanbevelingen. 

Wij hechten er waarde aan te onderstrepen dat wij particuliere rechercheurs zijn, en ondanks het feit dat wij gedurende al die jaren en verscheidenheid in onderzoeken een gedegen juridische kennis hebben opgedaan, kan dit nimmer betekenen dat wij u inhoudelijk juridisch kunnen adviseren. Dat doen wij dan ook niet en stellen klip en klaar dat u daartoe zich dient te begeven tot de advocatuur. Afhankelijk van het type onderzoek kunnen ook wij gebruik maken van juridische specialisten op specifieke terreinen, zoals belasting-, economie- en ontslagrecht. Deze kan op uw verzoek worden toegevoegd waarbij valt te denken aan onderzoeken waarbij directie- of kaderleden zijn betrokken.   
Daito
Home Contact Print Disclaimer Links Ontwerp en ontwikkeling: Avant Internet BV Dordrecht